Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe, w których wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Aby  oddać ważny głos, na­le­ży po­sta­wić znak X w krat­ce przy jed­nym na­zwi­sku kan­dy­da­ta na kar­cie do gło­so­wa­nia. W lo­ka­lu wy­bor­czym otrzy­ma­my czte­ry lub trzy karty w róż­nych ko­lo­rach – na każ­dej można oddać głos tylko na jedną osobę.

Tam, gdzie wy­bor­cy otrzy­ma­ją czte­ry karty do gło­so­wa­nia, będą to: biała – w wy­bo­rach do rad gmin, żółta – w wy­bo­rach do rad po­wia­tu, nie­bie­ska – w wy­bo­rach do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich i ró­żo­wa – w wy­bo­rach wójta, bur­mi­strza. W mia­stach na pra­wach po­wia­tu wy­bor­cy otrzy­ma­ją tylko trzy karty: białą – w wy­bo­rach do rady mia­sta, nie­bie­ską – do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich i ró­żo­wą – w wy­bo­rach pre­zy­den­ta mia­sta. Kart wy­bor­czych w mia­stach na pra­wach po­wia­tu jest mniej, gdyż nie od­by­wa­ją się w nich wy­bo­ry do rad po­wia­tu. Wy­jąt­kiem jest War­sza­wa, gdzie wy­bor­cy oprócz tych trzech kart, otrzy­ma­ją do­dat­ko­wo żółtą kartę – w wy­bo­rach do rady dziel­ni­cy.
Na każ­dej z kart do gło­so­wa­nia można po­sta­wić tylko jeden znak X przy jed­nym na­zwi­sku. Każdy sym­bol inny niż “dwie prze­ci­na­ją­ce się linie, któ­rych punkt prze­cię­cia znaj­du­je się w ob­rę­bie krat­ki” przy na­zwi­sku kan­dy­da­ta spo­wo­du­je, że głos bę­dzie nie­waż­ny. Głos bę­dzie nie­waż­ny także wtedy, gdy wy­bor­ca w żad­nej z kra­tek nie po­sta­wi znaku “X” lub za­gło­su­je na wię­cej niż jedną osobę. W krat­kach przy na­zwi­skach kan­dy­da­tów nie można do­ko­ny­wać żad­nych ko­rekt. Na ocenę waż­no­ści głosu nie mają na­to­miast do­pi­ski na kar­cie poza krat­ka­mi.
Po otrzy­ma­niu karty do gło­so­wa­nia w wy­bo­rach do rady gminy warto spraw­dzić, czy otrzy­ma­li­śmy wła­ści­wą listę kan­dy­da­tów. Nie­któ­re ko­mi­sje będą bo­wiem ob­słu­gi­wa­ły gło­so­wa­nie nawet w kil­ku­na­stu jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wy­bor­czych. Na kar­cie po­win­na się znaj­do­wać pie­częć ob­wo­do­wej ko­mi­sji wy­bor­czej oraz wy­dru­ko­wa­ny od­cisk pie­czę­ci te­ry­to­rial­nej ko­mi­sji wy­bor­czej.
Do urny musi być wrzu­co­na kom­plet­na karta gło­so­wa­nia. Karta, któ­rej część zo­stał ode­rwa­na i nie­wrzu­co­na lub wrzu­co­na osob­no, bę­dzie uzna­na za nie­waż­ną.
Po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia sta­cje TVP1, TVN24 i Pol­sat po­da­dzą sza­cun­ko­we wy­ni­ki wy­bo­rów opar­te na ba­da­niu exit poll, czyli na od­po­wie­dziach udzie­la­nych przez wy­bor­ców po wyj­ściu z lo­ka­lu wy­bor­cze­go.
PKW w noc po­wy­bor­czą przed­sta­wi pierw­sze cząst­ko­we nie­ofi­cjal­ne wy­ni­ki gło­so­wa­nia w całym kraju, w tym wy­ni­ki pro­cen­to­we do rad wszyst­kich szcze­bli, we­dług ko­mi­te­tów wy­bor­czych o za­się­gu kra­jo­wym, oraz wy­ni­ki ry­wa­li­za­cji na urząd pre­zy­den­ta w 18 naj­więk­szych mia­stach.
Druga tura wy­bo­rów wójta, bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta – 30 li­sto­pa­da – od­bę­dzie się tam, gdzie w nie­dziel­nym gło­so­wa­niu żaden z kan­dy­da­tów nie zdo­bę­dzie ponad po­ło­wy gło­sów.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rozpoczelo-sie-glosowanie-w-wyborach-samorzadowych-jak-oddac-wazny-glos/mzpkq

Previous W Olsztynie trwa akcja "Wspólnie przeciw białaczce"
Next Olsztyn czeka II tura wyborów na prezydenta miasta

You might also like

Wiadomości Kraj

Pierwsze Pendolino rozpoczęły kursy pasażerskie

Na polskie tory wyjechały pierwsze Pendolino z pasażerami. Po szóstej rano ruszyły pierwsze składy – do Krakowa i Wrocławia. Dziś też na kolei zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy. Zdaniem PKP

Wiadomości Region

13-latka znaleziona w strumieniu zmarła prawdopodobnie z wychłodzenia

Nastolatka, która uciekła z domu dziecka w Pacółtowie i została dzień później znaleziona martwa w strumyku, najprawdopodobniej zmarła z wychłodzenia. Podczas sekcji zwłok nie znaleziono obrażeń zadanych przez osoby trzecie

Wiadomości Kraj

Pierwsze wyniki exit poll wyborów prezydenckich

Andrzej Duda (41,8 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,4 proc.) zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich – wynika z exit poll Ipsos. Frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 62,9 proc. Szef