Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe, w których wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Aby  oddać ważny głos, na­le­ży po­sta­wić znak X w krat­ce przy jed­nym na­zwi­sku kan­dy­da­ta na kar­cie do gło­so­wa­nia. W lo­ka­lu wy­bor­czym otrzy­ma­my czte­ry lub trzy karty w róż­nych ko­lo­rach – na każ­dej można oddać głos tylko na jedną osobę.

Tam, gdzie wy­bor­cy otrzy­ma­ją czte­ry karty do gło­so­wa­nia, będą to: biała – w wy­bo­rach do rad gmin, żółta – w wy­bo­rach do rad po­wia­tu, nie­bie­ska – w wy­bo­rach do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich i ró­żo­wa – w wy­bo­rach wójta, bur­mi­strza. W mia­stach na pra­wach po­wia­tu wy­bor­cy otrzy­ma­ją tylko trzy karty: białą – w wy­bo­rach do rady mia­sta, nie­bie­ską – do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich i ró­żo­wą – w wy­bo­rach pre­zy­den­ta mia­sta. Kart wy­bor­czych w mia­stach na pra­wach po­wia­tu jest mniej, gdyż nie od­by­wa­ją się w nich wy­bo­ry do rad po­wia­tu. Wy­jąt­kiem jest War­sza­wa, gdzie wy­bor­cy oprócz tych trzech kart, otrzy­ma­ją do­dat­ko­wo żółtą kartę – w wy­bo­rach do rady dziel­ni­cy.
Na każ­dej z kart do gło­so­wa­nia można po­sta­wić tylko jeden znak X przy jed­nym na­zwi­sku. Każdy sym­bol inny niż “dwie prze­ci­na­ją­ce się linie, któ­rych punkt prze­cię­cia znaj­du­je się w ob­rę­bie krat­ki” przy na­zwi­sku kan­dy­da­ta spo­wo­du­je, że głos bę­dzie nie­waż­ny. Głos bę­dzie nie­waż­ny także wtedy, gdy wy­bor­ca w żad­nej z kra­tek nie po­sta­wi znaku “X” lub za­gło­su­je na wię­cej niż jedną osobę. W krat­kach przy na­zwi­skach kan­dy­da­tów nie można do­ko­ny­wać żad­nych ko­rekt. Na ocenę waż­no­ści głosu nie mają na­to­miast do­pi­ski na kar­cie poza krat­ka­mi.
Po otrzy­ma­niu karty do gło­so­wa­nia w wy­bo­rach do rady gminy warto spraw­dzić, czy otrzy­ma­li­śmy wła­ści­wą listę kan­dy­da­tów. Nie­któ­re ko­mi­sje będą bo­wiem ob­słu­gi­wa­ły gło­so­wa­nie nawet w kil­ku­na­stu jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wy­bor­czych. Na kar­cie po­win­na się znaj­do­wać pie­częć ob­wo­do­wej ko­mi­sji wy­bor­czej oraz wy­dru­ko­wa­ny od­cisk pie­czę­ci te­ry­to­rial­nej ko­mi­sji wy­bor­czej.
Do urny musi być wrzu­co­na kom­plet­na karta gło­so­wa­nia. Karta, któ­rej część zo­stał ode­rwa­na i nie­wrzu­co­na lub wrzu­co­na osob­no, bę­dzie uzna­na za nie­waż­ną.
Po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia sta­cje TVP1, TVN24 i Pol­sat po­da­dzą sza­cun­ko­we wy­ni­ki wy­bo­rów opar­te na ba­da­niu exit poll, czyli na od­po­wie­dziach udzie­la­nych przez wy­bor­ców po wyj­ściu z lo­ka­lu wy­bor­cze­go.
PKW w noc po­wy­bor­czą przed­sta­wi pierw­sze cząst­ko­we nie­ofi­cjal­ne wy­ni­ki gło­so­wa­nia w całym kraju, w tym wy­ni­ki pro­cen­to­we do rad wszyst­kich szcze­bli, we­dług ko­mi­te­tów wy­bor­czych o za­się­gu kra­jo­wym, oraz wy­ni­ki ry­wa­li­za­cji na urząd pre­zy­den­ta w 18 naj­więk­szych mia­stach.
Druga tura wy­bo­rów wójta, bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta – 30 li­sto­pa­da – od­bę­dzie się tam, gdzie w nie­dziel­nym gło­so­wa­niu żaden z kan­dy­da­tów nie zdo­bę­dzie ponad po­ło­wy gło­sów.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rozpoczelo-sie-glosowanie-w-wyborach-samorzadowych-jak-oddac-wazny-glos/mzpkq

Previous W Olsztynie trwa akcja "Wspólnie przeciw białaczce"
Next Olsztyn czeka II tura wyborów na prezydenta miasta

You might also like

Wiadomości Kraj 0 Comments

Zmarł Robert Leszczyński

Dziennikarz i krytyk muzyczny Robert Leszczyński nie żyje. W ostatnich latach zaangażowany także w politykę. Miał 48 lat. Urodził się w 1967 roku w Olecku na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego.

Wiadomości Kraj 0 Comments

Sejm przyjął ustawę ws. ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Sejm przyjął ustawę w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Za usta­wą gło­so­wa­ło 254 po­słów, prze­ciw 175, a 8 wstrzy­ma­ło się

Wiadomości Kraj 0 Comments

Donald Tusk ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej

Przywódcy państw UE ponownie wybrali w czwartek Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Postanowili o tym liderzy UE na szczycie w Brukseli. Na byłego polskiego premiera głosowało 27 unijnych przywódców.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.