Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe

Od godz. 7 rano trwają wybory samorządowe, w których wybierzemy blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Aby  oddać ważny głos, na­le­ży po­sta­wić znak X w krat­ce przy jed­nym na­zwi­sku kan­dy­da­ta na kar­cie do gło­so­wa­nia. W lo­ka­lu wy­bor­czym otrzy­ma­my czte­ry lub trzy karty w róż­nych ko­lo­rach – na każ­dej można oddać głos tylko na jedną osobę.

Tam, gdzie wy­bor­cy otrzy­ma­ją czte­ry karty do gło­so­wa­nia, będą to: biała – w wy­bo­rach do rad gmin, żółta – w wy­bo­rach do rad po­wia­tu, nie­bie­ska – w wy­bo­rach do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich i ró­żo­wa – w wy­bo­rach wójta, bur­mi­strza. W mia­stach na pra­wach po­wia­tu wy­bor­cy otrzy­ma­ją tylko trzy karty: białą – w wy­bo­rach do rady mia­sta, nie­bie­ską – do sej­mi­ków wo­je­wódz­kich i ró­żo­wą – w wy­bo­rach pre­zy­den­ta mia­sta. Kart wy­bor­czych w mia­stach na pra­wach po­wia­tu jest mniej, gdyż nie od­by­wa­ją się w nich wy­bo­ry do rad po­wia­tu. Wy­jąt­kiem jest War­sza­wa, gdzie wy­bor­cy oprócz tych trzech kart, otrzy­ma­ją do­dat­ko­wo żółtą kartę – w wy­bo­rach do rady dziel­ni­cy.
Na każ­dej z kart do gło­so­wa­nia można po­sta­wić tylko jeden znak X przy jed­nym na­zwi­sku. Każdy sym­bol inny niż “dwie prze­ci­na­ją­ce się linie, któ­rych punkt prze­cię­cia znaj­du­je się w ob­rę­bie krat­ki” przy na­zwi­sku kan­dy­da­ta spo­wo­du­je, że głos bę­dzie nie­waż­ny. Głos bę­dzie nie­waż­ny także wtedy, gdy wy­bor­ca w żad­nej z kra­tek nie po­sta­wi znaku “X” lub za­gło­su­je na wię­cej niż jedną osobę. W krat­kach przy na­zwi­skach kan­dy­da­tów nie można do­ko­ny­wać żad­nych ko­rekt. Na ocenę waż­no­ści głosu nie mają na­to­miast do­pi­ski na kar­cie poza krat­ka­mi.
Po otrzy­ma­niu karty do gło­so­wa­nia w wy­bo­rach do rady gminy warto spraw­dzić, czy otrzy­ma­li­śmy wła­ści­wą listę kan­dy­da­tów. Nie­któ­re ko­mi­sje będą bo­wiem ob­słu­gi­wa­ły gło­so­wa­nie nawet w kil­ku­na­stu jed­no­man­da­to­wych okrę­gów wy­bor­czych. Na kar­cie po­win­na się znaj­do­wać pie­częć ob­wo­do­wej ko­mi­sji wy­bor­czej oraz wy­dru­ko­wa­ny od­cisk pie­czę­ci te­ry­to­rial­nej ko­mi­sji wy­bor­czej.
Do urny musi być wrzu­co­na kom­plet­na karta gło­so­wa­nia. Karta, któ­rej część zo­stał ode­rwa­na i nie­wrzu­co­na lub wrzu­co­na osob­no, bę­dzie uzna­na za nie­waż­ną.
Po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia sta­cje TVP1, TVN24 i Pol­sat po­da­dzą sza­cun­ko­we wy­ni­ki wy­bo­rów opar­te na ba­da­niu exit poll, czyli na od­po­wie­dziach udzie­la­nych przez wy­bor­ców po wyj­ściu z lo­ka­lu wy­bor­cze­go.
PKW w noc po­wy­bor­czą przed­sta­wi pierw­sze cząst­ko­we nie­ofi­cjal­ne wy­ni­ki gło­so­wa­nia w całym kraju, w tym wy­ni­ki pro­cen­to­we do rad wszyst­kich szcze­bli, we­dług ko­mi­te­tów wy­bor­czych o za­się­gu kra­jo­wym, oraz wy­ni­ki ry­wa­li­za­cji na urząd pre­zy­den­ta w 18 naj­więk­szych mia­stach.
Druga tura wy­bo­rów wójta, bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta – 30 li­sto­pa­da – od­bę­dzie się tam, gdzie w nie­dziel­nym gło­so­wa­niu żaden z kan­dy­da­tów nie zdo­bę­dzie ponad po­ło­wy gło­sów.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rozpoczelo-sie-glosowanie-w-wyborach-samorzadowych-jak-oddac-wazny-glos/mzpkq

Previous W Olsztynie trwa akcja "Wspólnie przeciw białaczce"
Next Olsztyn czeka II tura wyborów na prezydenta miasta

You might also like

Wiadomości Kraj 0 Comments

MEN zapowiada rewolucję w systemie edukacji

Osiem lat szkoły podstawowej, w tym edukacja wczesnoszkolna w klasach I-IV i powrót do czteroletniego liceum ogólnokształcącego – takie zmiany zapowiedziała w poniedziałek szefowa MEN Anna Zalewska. Reforma ma ruszyć

Wiadomości Kraj 0 Comments

Trwa Świąteczna Zbiórka Żywności Banków Żywności

Dzięki wolontariuszom Świątecznej Zbiórki Żywności i ofiarności Polaków, przez trzy dni udało się zebrać ponad 800 000 kilogramów produktów spożywczych. Zebrane produkty trafią do 260 000 osób. Uczniowie, studenci, pracownicy,

Wiadomości Kraj 0 Comments

Prezydent Wiktor Janukowycz ogłosił, że na Ukrainie odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie

Prezydent Wiktor Janukowycz ogłosił, że na Ukrainie odbędą się przedterminowe wybory prezydenckie. Szef państwa poinformował też, że rozpoczyna proces tworzenia rządu jedności narodowej, oraz inicjuje powrót do konstytucji z 2004

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.