Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Koszar Dragonów

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Koszar Dragonów

W jaki sposób przywrócić do życia zapomnianą historyczną dzielnicę Olsztyna Koszary Dragonów i jakie funkcje ma spełniać ten obszar miasta – odpowiedzi na te pytania mają dać konsultacje społeczne wśród mieszkańców, które zaczynają się właśnie w Olsztynie.

XIX wiecz­ne obiek­ty woj­sko­we zbu­do­wa­ne z czer­wo­nej cegły klin­kie­ro­wej oraz kon­struk­cji sza­chul­co­wej, w ciągu ko­lej­nych dzie­się­cio­le­ci nie ule­gły za­sad­ni­czej zmia­nie. Po woj­nie w hi­sto­rycz­nych za­byt­kach mie­ści­ły się skła­dy i ma­ga­zy­ny. W nie­któ­rych dzia­łal­ność go­spo­dar­cza jest wciąż pro­wa­dzo­na.
Pre­zy­dent Olsz­ty­na Piotr Grzy­mo­wicz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej za­po­wia­da­ją­cej dys­ku­sję na temat re­wi­ta­li­za­cji dziel­ni­cy pod­kre­ślił, że przy­wró­ce­nie i za­go­spo­da­ro­wa­nie tej czę­ści mia­sta jest bar­dzo ważne, bo w ten spo­sób można jej nadać nowe funk­cje.
Pre­zes Forum Roz­wo­ju Olsz­ty­na To­masz Bi­re­zow­ski pod­kre­ślił, że kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, które pro­wa­dzi “Sto­wa­rzy­sze­nie War­ni­ja” mają się za­koń­czyć w po­ło­wie tego roku po­wsta­niem do­ku­men­tu, w któ­rym ma być ujęta wizja i ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców oraz zo­bo­wią­za­nia władz mia­sta.
Ko­sza­ry przez wiele lat ule­ga­ły róż­nym prze­obra­że­niom. Dzier­żaw­cy bu­dyn­ków czę­sto na wła­sną rękę do­pa­so­wy­wa­li je do swo­ich po­trzeb, nisz­cząc ich pier­wot­ny wy­gląd i za­byt­ko­wy cha­rak­ter. Miej­sca nie oszczę­dza­li rów­nież wan­da­le, któ­rzy wła­my­wa­li się do obiek­tów w po­szu­ki­wa­niu przed­mio­tów na sprze­daż.
Urząd mia­sta w Olsz­ty­nie zle­cił do­ku­men­ta­cję i in­wen­ta­ry­za­cję po­szcze­gól­nych bu­dyn­ków na te­re­nie Ko­szar Dra­go­nów.
Początki bu­do­wy ko­szar ka­wa­le­rii w Olsz­ty­nie się­ga­ją 1884 roku. W 1886 r. wschod­nio­pru­ski Re­gi­ment Dra­go­nów nr 10 przy­był do Olsz­ty­na obej­mu­jąc nowe ko­sza­ry. W 1914 r. pułk Dra­go­nów wziął udział w bi­twach pod Tan­nen­ber­giem, nad Wiel­ki­mi Je­zio­ra­mi Ma­zur­ski­mi i pod Ło­dzią a w 1915 r. uczest­ni­czył w wal­kach pod Kol­nem i w Kur­lan­dii.
W 1934 r. 2. Pru­ski Re­gi­ment Jazdy wziął udział w ce­re­mo­nii po­grze­bo­wej Hin­den­bur­ga w Tan­nen­ber­gu. W cza­sie dru­giej wojny świa­to­wej jed­nost­ki ka­wa­le­rii prze­for­mo­wa­no na jed­nost­ki zwia­du dy­wi­zji pie­cho­ty.
Po woj­nie obiek­ty były prze­zna­czo­ne na cele spor­to­we i ma­ga­zy­no­we. Kil­ku­krot­nie na ob­sza­rze ko­szar wy­bu­cha­ły po­ża­ry, nisz­cząc bez­pow­rot­nie nie­któ­re bu­dyn­ki. W 2000 r. ze­spół ko­szar jako pierw­szy w Olsz­ty­nie ze­spół ko­sza­ro­wy zo­stał wpi­sa­ny do re­je­stru za­byt­ków.

http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/dyskusja-nad-rewitalizacja-koszar-dragonow/2gpbnt

Previous Olsztynianie testują karty miejskie
Next Olsztyński Szpital Wojewódzki wygrał proces z NFZ

You might also like

Wiadomości Olsztyn 0 Comments

Dzisiaj zmieni się organizacja ruchu na ul. Lubelskiej

Już dziś popołudniu drogowcy zmienią organizację ruchu na ul. Lubelskiej. Zamknięta zostanie jezdnia lewa ul. Towarowej, na odcinku od ul. Stalowej do ul. Składowej w kierunku ul. Dworcowej. Dla kierowców

Wiadomości Olsztyn 0 Comments

XIX Festiwal Kina Rosyjskiego Sputnik nad Polską

Kino Studyjne Awangarda 2 będzie gospodarzem olsztyńskiej edycji XIX Festiwalu Kina Rosyjskiego Sputnik nad Polską. Sputnik to największy na świecie, coroczny festiwal kina rosyjskiego. Organizowany jest w Warszawie, a także

Wiadomości Olsztyn 0 Comments

PCK rozpoczyna akcję porządkowania pojemników na odzież używaną

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna w Olsztynie akcję porządkowania pojemników na odzież używaną.W ciągu kilku najbliższych miesięcy wszystkie mają być legalnie posadowione i oznakowane logo PCK. Dotychczas pojemniki na odzież używaną

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.