Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Koszar Dragonów

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Koszar Dragonów

W jaki sposób przywrócić do życia zapomnianą historyczną dzielnicę Olsztyna Koszary Dragonów i jakie funkcje ma spełniać ten obszar miasta – odpowiedzi na te pytania mają dać konsultacje społeczne wśród mieszkańców, które zaczynają się właśnie w Olsztynie.

XIX wiecz­ne obiek­ty woj­sko­we zbu­do­wa­ne z czer­wo­nej cegły klin­kie­ro­wej oraz kon­struk­cji sza­chul­co­wej, w ciągu ko­lej­nych dzie­się­cio­le­ci nie ule­gły za­sad­ni­czej zmia­nie. Po woj­nie w hi­sto­rycz­nych za­byt­kach mie­ści­ły się skła­dy i ma­ga­zy­ny. W nie­któ­rych dzia­łal­ność go­spo­dar­cza jest wciąż pro­wa­dzo­na.
Pre­zy­dent Olsz­ty­na Piotr Grzy­mo­wicz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej za­po­wia­da­ją­cej dys­ku­sję na temat re­wi­ta­li­za­cji dziel­ni­cy pod­kre­ślił, że przy­wró­ce­nie i za­go­spo­da­ro­wa­nie tej czę­ści mia­sta jest bar­dzo ważne, bo w ten spo­sób można jej nadać nowe funk­cje.
Pre­zes Forum Roz­wo­ju Olsz­ty­na To­masz Bi­re­zow­ski pod­kre­ślił, że kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, które pro­wa­dzi “Sto­wa­rzy­sze­nie War­ni­ja” mają się za­koń­czyć w po­ło­wie tego roku po­wsta­niem do­ku­men­tu, w któ­rym ma być ujęta wizja i ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców oraz zo­bo­wią­za­nia władz mia­sta.
Ko­sza­ry przez wiele lat ule­ga­ły róż­nym prze­obra­że­niom. Dzier­żaw­cy bu­dyn­ków czę­sto na wła­sną rękę do­pa­so­wy­wa­li je do swo­ich po­trzeb, nisz­cząc ich pier­wot­ny wy­gląd i za­byt­ko­wy cha­rak­ter. Miej­sca nie oszczę­dza­li rów­nież wan­da­le, któ­rzy wła­my­wa­li się do obiek­tów w po­szu­ki­wa­niu przed­mio­tów na sprze­daż.
Urząd mia­sta w Olsz­ty­nie zle­cił do­ku­men­ta­cję i in­wen­ta­ry­za­cję po­szcze­gól­nych bu­dyn­ków na te­re­nie Ko­szar Dra­go­nów.
Początki bu­do­wy ko­szar ka­wa­le­rii w Olsz­ty­nie się­ga­ją 1884 roku. W 1886 r. wschod­nio­pru­ski Re­gi­ment Dra­go­nów nr 10 przy­był do Olsz­ty­na obej­mu­jąc nowe ko­sza­ry. W 1914 r. pułk Dra­go­nów wziął udział w bi­twach pod Tan­nen­ber­giem, nad Wiel­ki­mi Je­zio­ra­mi Ma­zur­ski­mi i pod Ło­dzią a w 1915 r. uczest­ni­czył w wal­kach pod Kol­nem i w Kur­lan­dii.
W 1934 r. 2. Pru­ski Re­gi­ment Jazdy wziął udział w ce­re­mo­nii po­grze­bo­wej Hin­den­bur­ga w Tan­nen­ber­gu. W cza­sie dru­giej wojny świa­to­wej jed­nost­ki ka­wa­le­rii prze­for­mo­wa­no na jed­nost­ki zwia­du dy­wi­zji pie­cho­ty.
Po woj­nie obiek­ty były prze­zna­czo­ne na cele spor­to­we i ma­ga­zy­no­we. Kil­ku­krot­nie na ob­sza­rze ko­szar wy­bu­cha­ły po­ża­ry, nisz­cząc bez­pow­rot­nie nie­któ­re bu­dyn­ki. W 2000 r. ze­spół ko­szar jako pierw­szy w Olsz­ty­nie ze­spół ko­sza­ro­wy zo­stał wpi­sa­ny do re­je­stru za­byt­ków.

http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/dyskusja-nad-rewitalizacja-koszar-dragonow/2gpbnt

Previous Olsztynianie testują karty miejskie
Next Olsztyński Szpital Wojewódzki wygrał proces z NFZ

You might also like

Wiadomości Olsztyn

W Olsztynie ponad 40 szkół i placówek oświatowych w Olsztynie przystąpiło do strajku

Ponad 40 szkół i placówek oświatowych w Olsztynie przystąpiło do strajku i zawiesiła zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze. W Olsztynie oprócz szkół i przedszkoli zamknięty jest specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz bursy,

Wiadomości Olsztyn

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu o planowanie zamachu

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi K., który miał przygotowywać zamach na konstytucyjne organy państwa. U oskarżonego ABW znalazła znaczne ilości substancji wybuchowych. Miał też 25

Wiadomości Olsztyn

1000 drzew dla mieszkańców Olsztyna

1000 sadzonek ufundowanych przez olsztyńską Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych trafi do mieszkańców Olsztyna. Olsztynianie, którzy chcą posadzić na swojej posesji nowe drzewo, mogą odebrać sadzonki np. w Planetarium lub Miejskim