Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Koszar Dragonów

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie Koszar Dragonów

W jaki sposób przywrócić do życia zapomnianą historyczną dzielnicę Olsztyna Koszary Dragonów i jakie funkcje ma spełniać ten obszar miasta – odpowiedzi na te pytania mają dać konsultacje społeczne wśród mieszkańców, które zaczynają się właśnie w Olsztynie.

XIX wiecz­ne obiek­ty woj­sko­we zbu­do­wa­ne z czer­wo­nej cegły klin­kie­ro­wej oraz kon­struk­cji sza­chul­co­wej, w ciągu ko­lej­nych dzie­się­cio­le­ci nie ule­gły za­sad­ni­czej zmia­nie. Po woj­nie w hi­sto­rycz­nych za­byt­kach mie­ści­ły się skła­dy i ma­ga­zy­ny. W nie­któ­rych dzia­łal­ność go­spo­dar­cza jest wciąż pro­wa­dzo­na.
Pre­zy­dent Olsz­ty­na Piotr Grzy­mo­wicz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej za­po­wia­da­ją­cej dys­ku­sję na temat re­wi­ta­li­za­cji dziel­ni­cy pod­kre­ślił, że przy­wró­ce­nie i za­go­spo­da­ro­wa­nie tej czę­ści mia­sta jest bar­dzo ważne, bo w ten spo­sób można jej nadać nowe funk­cje.
Pre­zes Forum Roz­wo­ju Olsz­ty­na To­masz Bi­re­zow­ski pod­kre­ślił, że kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne, które pro­wa­dzi “Sto­wa­rzy­sze­nie War­ni­ja” mają się za­koń­czyć w po­ło­wie tego roku po­wsta­niem do­ku­men­tu, w któ­rym ma być ujęta wizja i ocze­ki­wa­nia miesz­kań­ców oraz zo­bo­wią­za­nia władz mia­sta.
Ko­sza­ry przez wiele lat ule­ga­ły róż­nym prze­obra­że­niom. Dzier­żaw­cy bu­dyn­ków czę­sto na wła­sną rękę do­pa­so­wy­wa­li je do swo­ich po­trzeb, nisz­cząc ich pier­wot­ny wy­gląd i za­byt­ko­wy cha­rak­ter. Miej­sca nie oszczę­dza­li rów­nież wan­da­le, któ­rzy wła­my­wa­li się do obiek­tów w po­szu­ki­wa­niu przed­mio­tów na sprze­daż.
Urząd mia­sta w Olsz­ty­nie zle­cił do­ku­men­ta­cję i in­wen­ta­ry­za­cję po­szcze­gól­nych bu­dyn­ków na te­re­nie Ko­szar Dra­go­nów.
Początki bu­do­wy ko­szar ka­wa­le­rii w Olsz­ty­nie się­ga­ją 1884 roku. W 1886 r. wschod­nio­pru­ski Re­gi­ment Dra­go­nów nr 10 przy­był do Olsz­ty­na obej­mu­jąc nowe ko­sza­ry. W 1914 r. pułk Dra­go­nów wziął udział w bi­twach pod Tan­nen­ber­giem, nad Wiel­ki­mi Je­zio­ra­mi Ma­zur­ski­mi i pod Ło­dzią a w 1915 r. uczest­ni­czył w wal­kach pod Kol­nem i w Kur­lan­dii.
W 1934 r. 2. Pru­ski Re­gi­ment Jazdy wziął udział w ce­re­mo­nii po­grze­bo­wej Hin­den­bur­ga w Tan­nen­ber­gu. W cza­sie dru­giej wojny świa­to­wej jed­nost­ki ka­wa­le­rii prze­for­mo­wa­no na jed­nost­ki zwia­du dy­wi­zji pie­cho­ty.
Po woj­nie obiek­ty były prze­zna­czo­ne na cele spor­to­we i ma­ga­zy­no­we. Kil­ku­krot­nie na ob­sza­rze ko­szar wy­bu­cha­ły po­ża­ry, nisz­cząc bez­pow­rot­nie nie­któ­re bu­dyn­ki. W 2000 r. ze­spół ko­szar jako pierw­szy w Olsz­ty­nie ze­spół ko­sza­ro­wy zo­stał wpi­sa­ny do re­je­stru za­byt­ków.

http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/dyskusja-nad-rewitalizacja-koszar-dragonow/2gpbnt

Previous Olsztynianie testują karty miejskie
Next Olsztyński Szpital Wojewódzki wygrał proces z NFZ

You might also like

Wiadomości Olsztyn

Jakie formalności czekają mieszkańców ulic ze zmienionymi nazwami?

Na mocy ustawy w Olsztynie nazwy zmieniło sześć ulic. Sprawdź co musisz zrobić jeśli mieszkasz lub prowadzisz działalność na jednej z nich. Wojewoda Warmińsko-Mazurski nadał nowe nazwy sześciu olsztyńskim ulicom.

Wiadomości Olsztyn

Zatrzymano czterech funkcjonariuszy olsztyńskiej KMP

Stosowanie przemocy i gróźb, by uzyskać wyjaśnienia i określone informacje w postępowaniu karnym – takie zarzuty postawiła dziś czterem policjantom z komendy miejskiej w Olsztynie tamtejsza prokuratura okręgowa. Śledczy chcą,

Wiadomości Olsztyn

Autobusy wracają do centrum Olsztyna

W nocy z 29 na 30 września zmieni się organizacja ruchu w centrum Olsztyna. Aleją Piłsudskiego o środy znów będzie kursowało 19 linii autobusowych komunikacji miejskiej. Ruch będzie się odbywał