Zmarł Krzysztof Krauze

Zmarł Krzysztof Krauze

Krzysztof Krauze nie żyje. Reżyser przegrał walkę z nowotworem. Od lat zmagał się z chorobą. W 2006 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty.

Jako re­ży­ser za­de­biu­to­wał w 1988 roku fil­mem “Nowy Jork – czwar­ta rano”. Jego pierw­szy film fa­bu­lar­ny zo­stał od razu do­ce­nio­ny na Fe­sti­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fa­bu­lar­nych, a re­ży­se­ra wy­róż­nio­no na­gro­dą za “naj­lep­szy de­biut”. Na swoje ko­lej­ne dzie­ło kazał cze­kać aż osiem lat. Po­wró­cił z dra­ma­tem “Gry ulicz­ne”.
Krzysz­tof Krau­ze był synem ak­tor­ki Kry­sty­ny Kar­kow­skiej. Sam także pró­bo­wał swo­ich sił w ak­tor­stwie. Za­grał w “Opi­sie oby­cza­jów” i “Sie­dem­set sie­dem­dzie­siąt sie­dem” (1972). W 1999 roku po­ja­wił się na pla­nie “Kal­la­fior­ra” Jacka Bor­cu­cha, jed­no­cze­śnie współ­pra­cu­jąc przy sce­na­riu­szu tego filmu.
W 1999 roku po­wstał naj­gło­śniej­szy film w re­ży­se­rii Krzysz­to­fa Krau­ze – “Dług”. Po­dob­nie, jak w przy­pad­ku po­przed­nich fil­mów i tym razem re­ży­ser był jed­no­cze­śnie au­to­rem sce­na­riu­sza. Hi­sto­ria przed­sta­wio­na w fil­mie zo­sta­ła opar­ta na praw­dzi­wych wy­da­rze­niach i do­ty­czy­ła mor­der­stwa po­peł­nio­ne­go przez mło­dych ludzi. W głów­nych ro­lach wy­stą­pi­li An­drzej Chyra, Ro­bert Go­ne­ra i Jacek Bor­cuch. “Dług” w 1999 roku zdo­był wła­ści­wie wszyst­kie moż­li­we na­gro­dy fil­mo­we: Grand Prix – Złote Lwy Gdań­skie na Fe­sti­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fa­bu­lar­nych, na­gro­dę dzien­ni­ka­rzy na tymże fe­sti­wa­lu po Pasz­port “Po­li­ty­ki” i Orły – Pol­skie Na­gro­dy Fil­mo­we w ka­te­go­rii: naj­lep­sza re­ży­se­ria i naj­lep­szy sce­na­riusz.
2004 rok to pre­mie­ra “Mo­je­go Ni­ko­fo­ra”, w któ­rym głów­ną rolę za­gra­ła Kry­sty­na Feld­man. Film sku­pia się na ostat­nich dzie­się­ciu la­tach życia ty­tu­ło­we­go Ni­ki­fo­ra, ma­la­rza-sa­mo­uka, który spe­cja­li­zo­wał się w ma­lo­wa­niu akwa­re­lą. “Mój Ni­ki­for” był pierw­szym fil­mem, nad sce­na­riu­szem któ­re­go Krau­ze pra­co­wał wspól­nie z żoną – Jo­an­ną Kos-Krau­ze.
Mał­żeń­stwo nie po­prze­sta­ło na tej jed­nej pro­duk­cji. W 2006 roku wspól­nie na­krę­ci­li po­ru­sza­ją­cy dra­mat “Plac Zba­wi­cie­la”, a na­stęp­nie “Pa­pu­szę”. W obu fil­mach głów­ną rolę za­gra­ła Jo­wi­ta Bud­nik. Sce­na­riu­sze obu pro­duk­cji zo­sta­ły opar­te na praw­dzi­wych wy­da­rze­niach. Pierw­szy z wy­mie­nio­nych to losy mło­de­go mał­żeń­stwa, które stra­ci­ło wszyst­kie swoje oszczęd­no­ści. Z kolei “Pa­pu­sza” to hi­sto­ria pierw­szej rom­skiej po­et­ki, któ­rej wier­sze zo­sta­ły spi­sa­ne i prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski.
Krzysz­tof Krau­ze był wie­lo­krot­nie na­gra­dza­ny za swoją pracę. Zdo­był dwa Złote Lwy na Fe­sti­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fa­bu­lar­nych. Wy­róż­nie­nia otrzy­mał za “Dług” oraz “Plac Zba­wi­cie­la”. Otrzy­mał rów­nież czte­ry Orły za te same filmy. Na­gro­dy zdo­był w ka­te­go­rii “naj­lep­szy re­ży­ser” i “naj­lep­szy sce­na­riusz..

http://film.onet.pl/wiadomosci/krzysztof-krauze-nie-zyje-rezyser-mial-61-lat/dvd8g

Previous Maszynista pociągu relacji Katowice-Gdynia oskarżony o stworzenie zagrożenia katastrofą
Next Tragiczny początek świąt: strażacy apelują o rozwagę

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kasia123/domains/olsztyniak.pl/public_html/wp-content/themes/trendyblog-theme/includes/single/post-tags-categories.php on line 7

You might also like

Wiadomości Kraj

Zmarł Andrzej Turski

Zmarł Andrzej Turski. Były dziennikarz radiowy i prowadzący “Panoramę” w TVP2. Miał 70 lat. O śmierci poinformowała telewizja TVP Info. Na początku grudnia trafił w ciężkim stanie do szpitala. Turski

Wiadomości Kraj

Trwa II tura wyborów szamorządowych

W 890 gminach otwarto lokale wyborcze w II turze wyborów samorządowych, w których o wybór ubiega się 1774 kandydatów; do głosowania uprawnionych jest ponad 16 mln osób. Do godz. 21

Wiadomości Kraj

Zmarł Wojciech Kilar

Zmarł Wojciech Kilar – światowej sławy kompozytor, twórca muzyki symfonicznej, kameralnej i filmowej. Miał 81 lat. Wybitny kompozytor zmarł nad ranem w Katowicach po długiej walce z chorobą. Miał 81